Duyuru Detay
2020 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İZLEME DEĞERLENDİRME VE DESTEK KRİTERLERİ Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2020 Son Geçerlilik Saati 14:30
Tarih 16-03-2020 Ekleyen Bap Yetkilisi Sabiha DERMENCİ
Duyuru Detayı

2020 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İZLEME DEĞERLENDİRME VE DESTEK KRİTERLERİ

 

 

1. Proje destek miktarları aşağıdaki gibi uygulanır:

 

Bilimsel Araştırma Projeleri:

 

A. Kapsamlı Araştırma ProjeleriProje destek üst limiti 80.000 TL’dir.

 

B. Katılımlı Araştırma ProjeleriProje destek üst limiti 80.000 TL’dir.

 

Kapsamlı ve Katılımlı Araştırma Projelerine başvuracak yürütücülerin, başvuru tarihinden 1(bir) takvim yılı öncesine kadar Trakya Üniversitesi adresli ve yürütücü olarak, bütçesi Üniversitenin özel hesabında takip edilen TUBİTAK_ARDEB ve AB Proje desteklerinden (örneğin;1001, 1002, 1003, 1005, 1505, UIDP, H2020, COST vb)  birine, mevcut durumda sunmakta olduğu proje konusu dışında bir proje ile başvurduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje başvuru sırasında yukarıdaki desteklerden birine ait halihazırda devam eden TUBİTAK veya AB proje yürütücülüğü bulunanlardan ve Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı olarak görev yapanlardan bu şart aranmaz. TUBİTAK_ARDEB ve AB Proje başvurusu yapılıp değerlendirmeye alındıktan sonra olumsuz sonuçlanan projeler ile TÜBAP başvurusu yapılabilir.

 

C. Tez Projeleri:

 

  - Danışmanlar aracılığı ile yüksek lisans tezi olarak sunulan araştırma  projelerine 20.000TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Bu projelerin kabulünde bölüm veya anabilim dalı kurul kararı ön koşul olarak aranır ve ilk başvurular ilgili Enstitü Müdürlükleri aracılığıyla gönderilir. Hakem süreci işletilmez.

 

  - Danışmanlar aracılığı ile doktora tezi, tıpta, Diş Hekimliğinde ve Eczacılıkta uzmanlık tezi ve sanatta yeterlilik tezi olarak sunulan araştırma projelerine 40.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Bu projelerin kabulünde bölüm veya anabilim dalı kurul kararı ve tez izleme komitesinin kararı ile tıpta,ve diş hekimliğinde uzmanlık  tezi başvurularında etik kurul kararı esas alınır ve ilk başvurularda doktora projeleri ilgili Enstitüsü Müdürlükleri, tıpta uzmanlık projeleri Tıp Fakültesi Dekanlığı, diş hekimliğinde uzmanlık projeleri ise Diş hekimliği Fakültesi Dekanlığı aracılığıyla gönderilir. Jüri raporları hakem raporu olarak kabul edilir.

- Tez projeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kongre katılım desteği verilmez.

 

 

D. Öncelikli Alan ProjeleriProje destek üst limiti 120.000 TL’dir.

 

E. Sanayi İşbirliği Projeleri: Proje destek üst limiti 200.000 TL’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Destek Projeleri:

 

A. Otomasyon ve Yazılım DesteğiProje destek üst limiti 12.000 TL’dir.

 

B. Akreditasyon Başvuru DesteğiProje destek üst limiti 50.000 TL’dir.

 

C. Kritik Çalışma DesteğiProje destek üst limiti 6.000 TL’dir.

 

D. Analiz DesteğiProje destek üst limiti 6.000 TL’dir.

 

E. Mülkiyet Hakları ve Patent DesteğiProje destek üst limiti 40.000 TL’dir. 

 

F. Yayın Desteği: Proje destek üst limiti 6.000 TL’dir. Projeye başvuran akademisyen bu projeden yararlandıktan sonra etki faktörüne göre ilk üç çeyrekte (Q1, Q2 ve Q3) yer alan dergilerde yayın üretemezse bir daha yayın desteğinden yararlanamaz. Bu destek sadece özgün araştırma niteliğindeki yayınlar için verilir.

 

G. Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme DesteğiProje destek üst limiti Uluslararası Toplantılar için 40.000 TL’dir. Ancak Trakya Üniversitesi dışında katılımcılara yönelik en az 12 saat kurs uygulama veya eğitim oturumları (Girişimcilik, Yenilik/İnovasyon, Yenilik Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme, Yeni Hizmet Tasarımı, Yenilikçi Ürün Tasarımı, Marka Geliştirme, Marka Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi,Sınai Haklar-Fikri Mülkiyet Hakları-Patent-Lisanslama, İş Planı-Ticarileşme, Bilim ve Teknoloji Politikası, Stratejik Teknoloji Analizi, Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini, Teknoloji Değerlendirmesi) içeren belirli bir konu odaklı uluslararası toplantılara 10.000 TL. ilave ödenek verilir. Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve özel durumlar dışında her seferinde farklı bir ülkede düzenlenen toplantı, uluslararası toplantı olarak kabul edilir. Bu toplantıların programı ve düzenleme kurulu Türkçenin yanı sıra bir uluslararası bilim dilinde yayınlanacak kendi web sayfası üzerinden, toplantıdan en az 1 ay önce duyurulmalıdır.

      Uluslararası Katılımlı Ulusal Toplantılar için üst limit 30.000 TL’dir. Trakya Üniversitesi dışında katılımcılara yönelik en az 12 saat eğitim oturumları içeren uluslararası katılımlı toplantılara (Yukarıda parantez içerisindeki kriterler baz alınarak) 10.000 TL ilave ödenek verilir. Uluslararası Katılımlı Ulusal Toplantı, Uluslararası Toplantı tanımı dışında kalan, yurt içinde düzenlenmekle beraber düzenleme kurulu üyesi, konuşmacı ve katılımcı olmak üzere her düzeyde yurt dışından bilim insanlarının yer aldığı belirli bir konu odaklı toplantılardır. Bu toplantıların programı ve düzenleme kurulu Türkçenin yanı sıra bir uluslararası bilim dilinde yayınlanacak kendi web sayfası üzerinden, toplantıdan en az 1 ay önce duyurulmalıdır.

      Ulusal Toplantılar için üst limit 20.000 TL’dir. Trakya Üniversitesi dışında katılımcılara yönelik en az 12 saat eğitim oturumları içeren ulusal toplantılara (Yukarıda parantez içerisindeki kriterler baz alınarak) 10.000 TL ilave ödenek verilir. Ulusal toplantı, Uluslararası Toplantı ve Uluslararası katılımlı toplantı kriterlerine uymayan yurt içinde düzenlenen, bilimsel kurulu ülke çapında konu ile ilgili en az üç kurumu temsil eder nitelikte olan, konuşmacı ve katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği faaliyetler bakımından tatminkâr olan belirli bir konu odaklı toplantıdır.

 

     *Proje bütçe formu düzenlenmesi zorunludur.

 

 

 **Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projeleri’ne Rektörlük Genel Sekreterliği’nden    “Rektörlük onay yazısı alınarak başvuru  dosyasına eklendikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

 H.Bilim İnsanı Yetiştirme DesteğiProje destek üst limiti 20.000 TL’dir.

 

  I. Öğrenci Bilimsel Araştırma Desteği: Proje Destek üst Limiti 3.500 TL’dir.

 

 

 

     Alt Yapı Projeleri:

 

Proje destek üst limiti sınırsız olup 120.000 TL’nın üzerindeki alt yapı projelerinde Üniversite yönetim kurulu onayı alınması zorunludur. Alt Yapı projelerinde en az 3 isim şartı aranır.

Bireysel nitelikli başvurularda proje sahibi sağlanacak araştırma alt yapısı ile birlikte bu alt yapının kullanılacağı en az bir bilimsel araştırma projesini birlikte planlanmalı ve sunmalıdır. Alt yapı tamamlandıktan sonra bu alt yapının bilime (yapılması öngörülen/planlanmış olan/yapılabilecek bilimsel araştırmalar vb.) ve topluma hizmet kapsamındaki katkılarını (sağlık, sosyo-kültürel, ekonomik vb.) ayrıntılı olarak belirtmelidir. Birim amiri bu alt yapının gerekliliği ve öncelik teşkil ettiğini onaylamalı ve bu alt yapının birimin ödeneklerinden (makine teçhizat/bakım onarım vb)  ve döner sermaye gelirlerinden karşılanamaması belirtilmelidir. Bilimsel başvuru sahibi hem kendi gerekçelerini hem de birim amirinin gerekçelerini içeren belgelerle başvurusunu yapar.

Rektörlük ve TÜBAP komisyonu tarafından önerilen alt yapı projeleri kurumsal başvuru kapsamında değerlendirilir. Rektör veya Komisyon uygun gördüğü ilgili öğretim üyelerine projeyi hazırlatır. Kurumsal başvuru kapsamındaki alt yapı projelerinde bilimsel araştırma projesi ile birliktelik şart değildir.

Alt yapı kapsamında temin edilen taşınabilir demirbaşların etkin ve verimli kullanılması için proje başlangıcında ve/veya tamamlandıktan sonra hangi laboratuvar, araştırma merkezi veya birimde kullanılacağına komisyon karar verir. 

 

2. Bilimsel araştırma proje sorumluları aynı anda 1 adedi bireysel araştırma projesi, 2 adedi lisansüstü tez projesi olmak üzere 3 adet Bilimsel Araştırma Projesinde yürütücü olarak görev alabilir.Bilimsel Destek Projeleri bu sınırlama dışında tutulur. Devam eden araştırmalara destek niteliğinde olan destek projeleri (A,C,D ve F) ve Öğrenci Bilimsel Araştırma desteklerinden (I) aynı anda en fazla üçünden yararlanılabilir.

 

3. Proje yürütücüleri kişisel projelerinin ilk başvurularını 1 nüsha olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine ilgili Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Konservatuvar Müdürlüğü aracılığıyla göndereceklerdir.

 

4. İlk maddede belirtilen kriter limitlerini aşan projeler Üniversite Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra Araştırma Projeleri Komisyonunca değerlendirilir. Bu projeler 2. maddede belirtilen proje sayılarına ilişkin sınırların dışında tutulur.

                                        

 

5. Proje başlangıç bütçesinde bulunmayan malzeme ve hizmetler proje süreci başladıktan sonra talep edilmesi hâlinde alınmayacaktır. Destek projeleri başlığı altındaki A, C, D ve F maddeleri kapsamındaki projelerden en fazla üçü, yürüyen bir projeye ek olarak projeyi tamamlamak için sonradan talep edilebilir. 

 

6. Lisansüstü tez projeleri dışındaki Bilimsel Araştırma Projelerinin değerlendirme ve izlenmesinde biri Trakya Üniversitesi’nin ilgili bölüm veya anabilim dalında, diğer ikisi ise başka üniversitelerin ilgili bölüm veya anabilim dalında olmak üzere 3 hakem görüşüne başvurulur. Araştırmacılar konuyla ilgili 6 hakemi, son beş yıllık ilgili yayınlarını da ekleyerek e-mail, telefon ve kurum adresleriyle birlikte önerebilirler. Hakem atama yetkisi komisyona aittir.

 

 

7. İlgili mevzuatla tanımlanan insan ve hayvan çalışmaları ile ilgili projelerde “etik kurul” onayı aranır. Ayrıca sunulacak TÜBAP projesinde deney materyali insanlar üzerinde anket, mülakat, odak grup çalışması, deney, uygulama vb uygulamalar içeriyorsa gerekli yasal onay belgelerinin alınması gereklidir. Ek olarak proje yürütücülerin, projelerinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılan yasa, yönetmelik, genelge ve esaslar ile kurum ve kuruluşların iznine bağladığı maden, toprak, tarihi eser, bitki, hayvan, omurgalı ve omurgasız canlılar, mikroorganizmalar ve benzeri örneklerin toplanması gerekli durumlarda, bunun yanında ilgili mevzuatlar ile çalışma yapılması özel izne bağlanan arkeolojik alanlar, yer altı ve yer üstü kaynakları, doğal parklar, sit alanları gibi bölgelerde yapılacak çalışmalar varsa Yasal/Özel İzin Belgesi alınarak proje başvuru formuna eklenmelidir.

 

8. Projeler kapsamında yapılan seyahatlerde yolcu biletinin, taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ibraz edilmesi gereklidir. 462 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliği uyarınca e-bilet düzenleme izni alan hava yolu firmalarının düzenleyecekleri e-biletlerde aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 

-     Havayolu firmasının unvanı

-     Yolcunun adı-soyadı

-     Belge numarası

-     Düzenleme tarihi

-     Yapılan hizmetin nevi ve tutarı

-     Ödeme türü (Nakit/Kredi kartı/Banka kartı/Havale/Promosyon vd.)

 

9. Projelerde bilgisayar, notebook, tablet PC, fotoğraf makinesi, yazıcı gibi dijital ürünler bilimsel gerekçesi projede açıkça belirtildikten sonra ancak projenin bilimsel metodolojisi ile doğrudan ilgisi bulunması, projenin gerçekleştirilmesi için zorunlu olması ve hakemlerin gerekçeyi kabul etmeleri koşulu ile desteklenmektedir.

      Ancak, öğretim elemanlarımızın proje yapmalarının özendirilmesi, üniversitemizin yayın sayı ve kalitesinin artırılmasının teşvik edilmesi amacıyla, yalnız “Kapsamlı Araştırma Projeleri” başlığı altında proje başvurusu yapan öğretim elemanlarına, geriye dönük 3 yıl içerisinde TÜBAP projelerinden bilgisayar desteği almamış olmaları ve geriye dönük 3 yıl içerisinde en az 2 adet etki faktörüne göre ilk üç çeyrekte (Q1, Q2 ve Q3) Science Citation Index (SCI), SCIExpanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makalesi olduğunu belgelendirmek şartı ile bilgisayar desteği verilecektir.

 

10. Kapsamlı araştırma projeleri, katılımlı araştırma projeleri, doktora ve uzmanlık tezi olarak sunulan araştırma projeleri, Öncelikli Alan Projeleri ve Sanayi İşbirliği Projeleri’nde çalışmanın tamamlanmasını takip eden 2 yıl içinde, ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş en az 1 yayın şartı aranır. Yüksek lisans projelerinde ise takip eden 2 yıl içinde ulusal ya da uluslararası bir kongrede en azından poster/bildiri olarak yayımlanma şartı aranır. Ayrıca, proje yürütücüsüne, yukarıda adı geçen projelerden etki faktörüne göre ilk üç çeyrekte (Q1, Q2 ve Q3) Science Citation Index (SCI), SCIExpanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makalesi olduğunu belgelendirdiğinde veya girişimcilik indeksine katkı sağlayan patent başvurusu, ulusal patent, uluslararası patent, faydalı model, uluslararası projelere başvurusu kabul edildiğinde (Horizon 2020, IPA) proje limitlerine ilave olarak 1 adet proje desteğine başvuru hakkı verilir.

 

11. Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği için Ek bütçe talepleri o yıl için belirlenmiş olan üst sınırı aşmayan destekler için yapılabilir. Başlangıç ve ek bütçe toplamı o yıl için belirlenmiş üst sınırı aşmamak ve başlangıç bütçesinin %50 sini aşmamak koşulu ile gerekçeleri ayrıntılı olarak açıklanmış olmak koşuluyla komisyon tarafından değerlendirmeye alınır.

 

 12- Taşıt kiralama, seyahat ile ilgili hizmet saha çalışmaları akaryakıt proje bütçesinin % 20 geçemez.

 

13-Proje Başvurularının Red Edilme Nedenleri;

 

a. Proje öneri formu veya sisteme girilmesi gereken proje bilgilerinin değerlendirmeye uygun olmayacak şekilde boş olması, eksik bilgi verilmesi, ayrıntılı açıklama yapılmamış olması.

 

b. Maliyet kalemlerinin gerekçelerinin ve araştırma projesi ile ilişkisinin açıkça belirtilmemiş olması ve proje bütçesinin desteklenmeyecek maliyet kalemlerinden oluşması.

 

c. Araştırmanın özgün değerinin yetersiz ifade edilmesi veya yetersiz olması.

 

ç. Projenin ana unsurunun yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon gibi işlerin yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarından oluşması.

 

d. Proje bütçesinde projenin özü ile ilgili olmayan giderlerin orantısız yüksekliği.

 

e. Projenin Bilimsel Araştırma Projeleri mevzuatına uygun olmaması.

 

f. Projenin bilimsel niteliğinin yeterli olmaması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK DOSYALAR:
  1. 2020 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İZLEME DEĞERLENDİRME VE DESTEK KRİTERLERİ.docx