Duyuru Detay
2020 YILI TÜBAP PROJELERİ İÇİN BURSİYER ÇALIŞTIRMA USÜL VE ESASLARI Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2020 Son Geçerlilik Saati 14:50
Tarih 16-03-2020 Ekleyen Bap Yetkilisi Sabiha DERMENCİ
Duyuru Detayı

BURSİYER BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye’de ikamet etmek.

 b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

 c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

 ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

e)Proje kapsamında yüksek lisans öğrencileri 12 ay, doktora öğrencileri 24 ay bursiyer olarak görev alabilir.

Bursiyer Seçiminde Uyulacak İlkeler

 (1) Proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verilir.

(2) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs miktarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

 (3) Burs miktarı ise üst sınır dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenir.

 (4) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje bütçesinden ödenir.

 (5) Bir projede en fazla bir bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

(6) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.”

 

 

 

2020 yılı TÜBAP Projeleri İçin Bursiyer Çalıştırma Usül ve Esasları;

1-2020 yılı için tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrencilerin proje ödeneği kapsamında burslu olarak çalıştırılabileceği Proje türleri: Kapsamlı araştırma projeleri, Katılımlı araştırma projeleri, Öncelikli Alan Projeleri ve Sanayi işbirliği projeleri olarak belirlenmiştir.

2-TÜBAP Komisyonu tarafından 2020 yılında YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen üst sınır dikkate alınarak yeni önerilen projelerde burs miktarı: Doktora öğrencileri için aylık brüt 1000 tl, tezli yüksek lisans öğrencileri için aylık brüt 750 TL olarak belirlenmiştir. Bütçesinde bursiyer ödemesi için ödenek ayrılmamış devam eden projelerde sonradan bursiyer çalıştırılamaz. Devam eden projelerin burs üst sınırı değiştirilemez. Verilecek olan burs ücreti toplam proje bütçe tutarının 1/3’ünü geçemez.

3-Bir projede en fazla 1 bursiyer çalıştırılır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi ile takvim yılı içinde sözleşmesi sona eren Burslu personel tekrar aynı şartlarla çalıştırılabilir. Projeden ayrılan bursiyerin yerine Komisyonun değişiklik gerekçesini uygun görmesi durumunda aynı koşullarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

4-Bursiyerlerde Trakya Üniversitesi yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmanın dışında Türkiye’de ikamet etmek; Kırk yaşından gün almamış olmak; Bir kurum veya işyerinde çalışmıyor olmak; Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak ve Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak şartları aranır. Yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Türkiye sınırları içinde fiilen (fiziki olarak) ikamet etmek kaydıyla bursiyer olarak projelerde görev alabilir.

5-Proje yürütücüsü, yukarda tanımlanmış proje türlerinde bursiyer çalıştırmayı ön görmüş ise, bursiyer çalıştırma gerekçesini ve bursiyerlerin projeye katkısını ayrıntılı olarak açıklar. Bursiyerin çalışacağı süreyi ve projeye maliyetini belirler. Bursiyer Bilgi formunu doldurulmuş bir şekilde projeye ekler.

6-Proje yürütücüsü, Komisyon tarafından bursiyer çalıştırması uygun görülen projelerde bursiyerle ilgili işlemlerin ve ödemelerin eksiksiz yürütülebilmesi için gerekli bildirimleri zamanında yapmaktan yasal olarak sorumludur. Proje yürütücüsü işe başlamayı bildirir. Bursiyer çalıştırma formunu zamanında doldurarak BAP koordinasyon birimine teslim eder. Sözleşmenin sona ermesini bildirir. Bursiyere yapılacak ödemeler, görev yapılan ayı takip eden ay içinde proje bütçesinden yapılır.

 

 

 

 

 

İşe Başlama ve Burs İşlemleri :

1)     Projede öngörülen nitelikteki burslu personel yürütücü tarafından belirlenir ve işvereni Trakya Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere Bursiyer ile Trakya Üniversitesi arasında Burslu hizmet sözleşmesi (EK: ) imzalandıktan sonra işe başlar.

 

2)     Bursiyer, sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden en geç 2 gün önce BAP Koordinatörlüğüne bizzat başvurarak SGK giriş işlemlerini yapar (EK: ..)

 

3)     Bursiyer, aşağıda sıralanan belgeleri BAP Koordinatörlüğüne sözleşme ile birlikte teslim eder:

a)     Kimlik  fotokopisi.

b)     Öğrenci belgesi.

c)      Sağlık raporu

d)     Askerlik  tecil belgesi.

e)     Adli sicil kayıt belgesi resmi kuruma verilmek üzere,

f)       Türkiye’de ikamet etmek.

g)     Kırk yaşından gün almamış olmak.

 

4)     Buriyerl Çalıştırma Formunda (EK:..)  geçen “Ödenecek Aylık Brüt  Burs” projeye aylık maliyetini, yani (SGK primleri) giderlerin toplamını ifade eder. Burslu ücretlerinin projeye aylık maliyetleri brüt olarak planlanır ve yasal kesintilerden sonra net ödeme yapılır. Brüt burs miktarları aşağıdaki gibidir ;

a)     Yüksek Lisans öğrencisi Brüt Burs miktarı      :……..TL

b)     Doktora öğrencisi Brüt Burs Miktarı                 : ……..TL

 

5)     Aylık burs ücretler, çalışılan ayı takip eden ayın üçüncü haftası (15-20 arası) proje yürütücüsünün talimatı (Ek:2) ile  ilgili kişinin banka hesabına havale edilir.    

 

        Sözleşmenin Sona Ermesi:

1)     Sözleşmede belirtilen tarihte kendiliğinden veya;

a)     Kendi isteğiyle ayrılması (istifa)

b)     Maliye Bakanlığının tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan ödenek yetersizliği

c)      Zorunlu durumlar (askerlik veya doğum) nedeniyle sona erer.

 

2)     5838 Sayılı Kanunun 4.maddesi ile 5510 sayılı SGK 102. Maddesinde değişiklik yapılarak sigortalının işten ayrılmasının SGK’na işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 gün içerisinde bildirilmemesi durumunda işverene cezai müeyyide uygulanacaktır. Dolayısıyla projeden ayrılacak olan personelin proje yürütücüsü tarafından, ayrılma tarihinden önce bir yazı ile BAP Koordinatörlüğü’ne bildirilmesi zorunludur.

 

                                                                               

 

 

BAP Koordinatörlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:1 (Sözleşme)

 

BİLİMSEL PROJEDE, PROJE SÜRESİNİGEÇMEMEK VE İLGİLİNİN HİZMETİNE İHTİYAÇDUYULAN SÜRE KADAR ÇALIŞACAK BURSİYER VE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜARASINDA BURSLU HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce yürütülen……(Projenin adıyazılacak)…….. projesinin yürütülmesinden sorumlu proje yürütücüsü……( Proje Yürütücüsünün adıyazılacak)………projesinde proje asistanı görevini ifa edecek olan…(Proje Asistanı/bursiyerin adıyazılacak)…..ve Trakya Üniversitesi Rektörü arasında aşağıdaki şartlarda bu Burslu Hizmet Sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi Trakya Üniversitesi, “Proje” deyimi….( proje adı)…”Proje Yürütücüsü” deyimi …(Proje yürütücüsünün adı).... “İlgili” deyimi … (Proje Asistanı/bursiyerin ismi )………..isimli Burslu personeli tanımlamaktadır.

 

 

            Madde 1-İlgili, Röktörlükçe gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde proje yürütücüsü tarafından proje ile ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder.

 

Madde 2- İlgili, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Rektörlüğün izni olmadan açıklayamaz. İlgili, görevi sona erdiği zaman elinde bulunan Rektörlüğe ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

 

Madde 3- İlgilinin çalışma saat ve süresi, devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süresinin aynıdır. Ancak, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar , normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek Burs ücreti ödenmez.

 

Madde 4- İlgiliye, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt (……………) TL Burs ödenir. Ödemeler her ayın onbeşinde peşin olarak yapılır.

 

İlgiliye, Burs dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

 

Madde 5- İlgili, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, 4 üncü derece Devlet memurları için 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.

 

Madde 6- İlgili, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

 

Madde 7- Projede burs süresi, bir yıldan az çalıştığından dolayı yıllık izin verilmeyecektir. Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere burslu hastalık izni verilebilir.

 

İlgilinin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

 

Madde 8-a) Proje yürütücüsü, ilgilinin projeye sunacağı hizmete ihtiyaç kalmadığını belirten yazısının Rektörlüğe ulaşmasını müteakip, sözleşmenin feshi Rektör tarafından ilgiliye bildirilir. Bildirimi müteakip burs sözleşmesi sona erer.

 

b) İlgilinin, bu sözleşme ile 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Kararname hükümlerine aykırı davranışı tespit edildiğinde, bu durumu Rektörlükçe ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

 

c) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

 

Madde 9- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık Edirne Mahkemelerince çözümlenir.

 

Madde 10- İş bu sözleşme …/…/……  tarihinde başlar, proje bitim tarihini geçmemek kaydıyla ………tarihinde kendiliğinden sona erer.

 

Madde 12- Bu sözleşme, 26 Ocak 2018 CUMA Sayı : 30313 sayılı resmi gezetede yayımlanan degişiklik, ve 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan Kararname hükümleri ve  2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E cetveli 71’inci maddesi hükmüne dayanılarak 26.11.2016 tarihinde Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin yükseköğretim  kurumları  bütçelerinde  tefrik  edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak  kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde işlem yapılır.

 

 

 

 

Proje Yürütücüsü                                                                 Sözleşmeli Bursiyer

           

 

 

 

 

Rektör

 

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     EK:2 (Bilgi formu)

 

BURSİYER ÇALIŞTIRMA  BİLGİFORMU

 

Proje No : ....................................

Proje Adı:…………………………………………………………………………..

.........................................................................................................              

...........................................................................................................

 

ÇALIŞANIN:

 

Adı ve Soyadı           : ..........................................

SSK Sicil No         : ………………………………….

T.C. Kimlik No      : ………………………………….

Projedeki Görevi    : …………………………………

İletişim / Tel         : ..........................................

 

Öğrenim Programı:  Doktora           Yüksek Lisans

 

Çalıştırma türü      :  Tam Zamanlı           Kismi Zamanlı         

 

Çalışacağı süre :  …. /… /2020 – …./…./2020  

 

Çalıştığı ay        : ………………  

           

Ödenecek

Aylık Brüt Ücret: ...................TL

 

Banka Adı ve Şubesi:......................................................

 

IBAN No : TR……………………………. 

 

BAP BİRİMİNE;

 

         Yürütücüsü olduğum projemde görevli olan ve bilgileri yukarıda verilen Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi belirtilen sürede projede çalışmıştır. Aylık ödemesinin yapılması hususunda:

 

       Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

   Proje Yürütücüsü                             İmza                             Tarih  

 

  ...............................                  ................              …. /.... /2020

 

 

UYGUNDUR

…. /.... /2020

 

BAP Komisyon Başkanı

 

EK:3 (SGK Giriş)

 

 

BAP BİRİMİNE;

 

 

 

Yürütücüsü bulunduğum TUBAP-…………. Nolu ve ………………………… başlıklı  proje  kapsamında ………….  tarih  ve …………….sayılı BAP Komisyonunun kararı ile Bursiyer çalıştırma izni  verilmiştir.

 

Aşağıda  kimlik bilgileri bulunan  ……………………….’nın, …… ay süresince projede Bursiyer olarak çalıştırılacaktır. Adı geçen bursiyerin …/…./2020 tarihi itibarıyla SGK işe giriş işlemlerinin başlatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

Proje Yürütücüsü:

 

Adı-Soyadı    :

 

İmza               :

 

 

 

 

           

Proje Personeli:

Adı-Soyadı         :

TC. Kimlik No     :

Tel                        :

E-mail                 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:3 (SGK Çıkış)

 

 

BAP BİRİMİNE;

 

 

 

Yürütücüsü bulunduğum TUBAP-…………. Nolu ve …………………………………… başlıklı  proje  kapsamında ………….  tarih  ve …………….sayılı BAP Komisyonunun kararı

ile bursiyer personel olarak çalıştırma izni  verilmiş olan ve aşağıda  kimlik bilgileri bulunan  ………………….’nın ekteki dilekçesine istinaden …/…./2020 tarihi itibarıyla SGK çıkış işlemlerinin başlatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

Proje Yürütücüsü:

 

Adı-Soyadı    :

 

İmza               :

 

 

 

 

           

Proje Personeli:

Adı-Soyadı         :

TC. Kimlik No     :

Tel                        :

E-mail                 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:4 (Dilekçe)

 

BAP BİRİMİNE;

 

 

 

………………. Nolu ve ……………………………………başlıklı proje kapsamında sözleşme gereği bursiyer olarak ….. ay çalıştım, Projenin sona ermesinden dolayı,  SGK çıkış işlemlerinin başlatılması ve SGK çıkış formunun tarafıma verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

           

Proje Personeli:

 

Adı-Soyadı         :

TC. Kimlik No     :

Tel                        :

E-mail                 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK DOSYALAR:
  1. 2020 yılı TÜBAP Projeleri İçin Bursiyer Çalıştırma Usül ve Esasları.docx